menu

Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov


Vaše osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom TOP REALITY - realitná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“) za účelom vypracovania zmluvy, správy zmluvného vzťahu ako aj plnenia účelu zmluvy v zmysle jej predmetu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, spolupracujúci makléri, (spolupracujúce finančné inštitúcie, spolupracujúci znalci, v prípade záujmu o využitie predmetných služieb).

Spracúvanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou pre uzatvorenie zmluvy, preto ste tieto osobné údaje prevádzkovateľovi povinný poskytnúť. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ako ja právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov mimo krajín Európskej únie a ani vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie. V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta alebo na e-mail: gdpr@topreality-rs.sk Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.topreality-rs.sk

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti