menu

Článok I. - Všeobecné ustanovenia

1.1     Tieto všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o. (ďalej len „VZP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T ako Sprostredkovateľom a tretími osobami ako záujemcami o poskytovanie sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa na základe uzatvorenej Zmluvy.

1.2     Udelenie súhlasu so znením týchto VZP zo strany Záujemcu znamená, že porozumel obsahu, právam a povinnostiam v nich uvedeným, a vyjadril súhlas byť právne viazaný záväzkami, ktoré vyplývajú z tohto dokumentu. Odchylné dojednania uvedené v Zmluve, ktorá odkazuje na VZP, majú prednosť pred ustanoveniami VZP.

1.3     Tieto VZP platia pre všetky Zmluvy, ktoré Sprostredkovateľ uzatvorí so Záujemcami. VZP sú vo vzťahu ku konkrétnemu zmluvnému vzťahu platné a účinné dňom uzavretia zmluvného vzťahu. Sprostredkovateľ je oprávnený kedykoľvek pristúpiť k zmene alebo doplneniu VZP, pričom táto zmena nadobúda voči Záujemcovi účinnosť dňom zverejnenia nového znenia VZP na Internetovej stránke Sprostredkovateľa.


Článok II. - Výklad pojmov

2.1     Pre účely týchto VZP a zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú používané nasledovné pojmy, ktoré znamenajú:

Budúca zmluva – zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy k Nehnuteľnosti, predmetom ktorej je záväzok Záujemcu a Kupujúceho/Predávajúceho uzatvoriť spolu Kúpnu zmluvu za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve alebo zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy k Nehnuteľnosti, predmetom ktorej je záväzok Záujemcu a Nájomcu/Prenajímateľa uzatvoriť spolu Nájomnú zmluvu za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a ktorá bola medzi Záujemcom a druhou zmluvnou stranou uzatvorená v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa v zmysle Zmluvy.

Internetová stránka – internetová stránka Sprostredkovateľa www.topreality-rs.sk

Kúpna zmluva – zmluva o prevode vlastníckeho práva uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a/alebo v súlade s § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, predmetom ktorej je odplatný prevod (i) vlastníckeho práva Záujemcu ako predávajúceho k Nehnuteľnosti na Kupujúceho,, alebo (ii) vlastníckeho práva Predávajúceho k nehnuteľnosti na Záujemcu ako kupujúceho, a ktorá bola medzi Záujemcom a druhou zmluvnou stranou uzatvorená v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa v zmysle Zmluvy.

Kupujúci – tretia osoba, ktorá v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa prejavila ako kupujúci záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy, resp. aj Budúcej zmluvy, so Záujemcom.

Nájomca – tretia osoba, ktorá v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa prejavila ako nájomca záujem o uzatvorenie Nájomnej zmluvy, resp. aj Budúcej zmluvy, so Záujemcom.

Nájomná zmluva – nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a/alebo v súlade s § 3 a nasl. zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu a/alebo v súlade s § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je odplatné prenechanie nehnuteľnosti do užívania (i) zo strany Prenajímateľa Záujemcovi ako nájomcovi, alebo (i) zo strany Záujemcu ako prenajímateľa Nájomcovi, a ktorá bola medzi Záujemcom a druhou zmluvnou stranou uzatvorená v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa v zmysle Zmluvy.

Nehnuteľnosť – nehnuteľnosti špecifikované v Zmluve, ktoré sú predmetom sprostredkovania podľa Zmluvy.

Predávajúci – tretia osoba, ktorá v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa prejavila ako predávajúci záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy, resp. aj Budúcej zmluvy, so Záujemcom.

Prenajímateľ – tretia osoba, ktorá v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa prejavila ako prenajímateľ záujem o uzatvorenie Nájomnej zmluvy, resp. aj Budúcej zmluvy, so Záujemcom.

Provízia – odplata dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve za sprostredkovateľskú činnosť Sprostredkovateľa; vznik nároku na zaplatenie Provízie ako aj podmienky jej úhrady sú uvedené v Zmluve a v Článku VII. týchto VZP.

Realitný maklér – fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obchodno-právnom vzťahu so Sprostredkovateľom a je oprávnená v mene a na účet Sprostredkovateľa uzatvárať Zmluvy a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v mene Sprostredkovateľa.

Reklamačný poriadok – reklamačný poriadok Sprostredkovateľa, ktorý upravuje práva a povinností Zmluvných strán pri uplatnení reklamácie (nároku z vád) zo strany Záujemcu v súlade so Zákonom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke.

Sprostredkovateľ – spoločnosť TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T.

Sprostredkúvaná zmluva – Nájomná zmluva alebo Kúpna zmluva, ktorá má byť uzavretá v dôsledku sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľa.

Zákon – zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujemca – fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o využívanie služieb Sprostredkovateľa a uzatvorila so Sprostredkovateľom Zmluvu.

Zmluva – zmluva o sprostredkovaní medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, ktorá v prípade, ak je (i) Záujemcom fyzická osoba sa uzatvára podľa § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa § 2 a nasl. Zákona, alebo ak je (ii) Záujemcom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa uzatvára podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, a predmetom ktorej je záväzok Sprostredkovateľa sprostredkovať pre Záujemcu (i) uzatvorenie Kúpnej zmluvy k Nehnuteľnosti s Kupujúcim / Predávajúcim, alebo (ii) uzatvorenie Nájomnej zmluvy s Nájomcom / Prenajímateľom, a záväzok Záujemcu zaplatiť Sprostredkovateľovi dohodnutú Províziu a poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť, a to za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany – Sprostredkovateľ a Záujemca.

2.2     Pojmy definované v bode 2.1 vyššie sa používajú výlučne za účelom prehľadnosti a jasnosti ustanovení Zmluvy a týchto VZP. Pre určenie práv a povinností Zmluvných strán je rozhodný obsah záväzkov.


Článok III. - Poskytovanie informácií pred uzatvorením Zmluvy

3.1     Sprostredkovateľ si plní svoju povinnosť poskytovať Záujemcovi, ktorý je spotrebiteľom, informácie pred uzavretím Zmluvy v súlade s ustanovením § 3 a § 4 Zákona. Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi predzmluvné informácie v zmysle Zákona ako aj tieto VZP ich zverejnením na Internetovej stránke a Záujemca má teda možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť pred uzatvorením Zmluvy. Predzmluvné informácie sú zároveň zahrnuté aj v obsahu týchto VZP.

3.2     Sprostredkovateľ Záujemcu pred uzatvorením Zmluvy výslovne informuje a poučuje, že:

 1. a) sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovateľa na základe Zmluvy je odplatná, pričom (i) vznik nároku na zaplatenie Provízie ako aj podmienky jej úhrady sú uvedené v Zmluve a v Článku VII. týchto VZP a (ii) v prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy zo strany Záujemcu sú podmienky nároku Sprostredkovateľa na úhradu vzniknutých nákladov uvedené v Zmluve a v Článku VII. týchto VZP.
 2. b) v súlade s § 4 ods. 6 Zákona je uzatvorenie Zmluvy zo strany Záujemcu na účely Zmluvy a Zákona považované za udelenie súhlasu Záujemcu so začatím poskytovania služieb zo strany Sprostredkovateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona, a že udelením tohto súhlasu Záujemca stráca po úplnom poskytnutí služieb zo strany Sprostredkovateľa právo na odstúpenie od zmluvy; týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia Článku VIII. VZP o zániku zmluvného vzťahu.
 3. c) Vaše osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“) za účelom vypracovania zmluvy, správy zmluvného vzťahu ako aj plnenia účelu zmluvy v zmysle jej predmetu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, spolupracujúci makléri, (spolupracujúce finančné inštitúcie, spolupracujúci znalci, v prípade záujmu o využitie predmetných služieb). Spracúvanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou pre uzatvorenie zmluvy, preto ste tieto osobné údaje prevádzkovateľovi povinný poskytnúť. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ako ja právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov mimo krajín Európskej únie a ani vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie. V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta alebo na e-mail: topreality@topreality-rs.sk.“  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.topreality-rs.sk.

3.3 Sprostredkovateľ Záujemcu, ktorý je spotrebiteľom v súlade s § 3 ods. 1 Zákona o nasledovnom:

 1. i) podľa písm. a): Sprostredkovateľ poskytuje sprostredkovateľské služby v oblasti realitnej činnosti, t.j. pri predaji, prenájme a kúpe nehnuteľností. Svoje služby poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní záujemcom – fyzickým osobám starším ako 18 rokov, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám. Sprostredkovateľ poskytuje svoje služby aj prostredníctvom Internetovej stránky www.topreality-rs.sk.
 2. ii) podľa písm. b), c) a d): kontaktné údaje Sprostredkovateľa, ktoré slúžia aj na účely uplatnenia reklamácie: telefónne číslo: 0904 04 22 08, e-mailová adresa: topreality@topreality-rs.sk, sídlo Sprostredkovateľa: Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta.

iii)      podľa písm. e): Výška provízie Sprostredkovateľa je individuálne dohodnutá medzi zmluvnými stranami a je uvedená v zmluve o sprostredkovaní.

 1. iv) podľa písm. g): Podmienky poskytovania služieb sú upravené v zmluve o sprostredkovaní a vo Všeobecných zmluvných podmienkach spoločnosti TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., ktoré sú zverejnené na Internetovej stránke. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni Sprostredkovateľa a zároveň je zverejnený na Internetovej stránke.
 2. v) podľa písm. h), k), o): Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienky odstúpenia a podmienky vypovedania zmluvy sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach spoločnosti TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., ktoré sú zverejnené na Internetovej stránke.
 3. vi) podľa písm. j): V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy je spotrebiteľ povinný Sprostredkovateľovi zaplatiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie a náhradu nákladov vzniknutých mu v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy o sprostredkovaní do momentu zániku tejto zmluvy. Konkrétnu výšku náhrady stanoví Sprostredkovateľ podľa platného cenníka služieb zverejneného na Internetovej stránke a počtu a druhu uskutočnených úkonov do momentu zániku zmluvy.

vii)     podľa písm. l): Poučenie o zodpovednosti Sprostredkovateľa za vady služieb je uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni Sprostredkovateľa a zároveň je zverejnený na Internetovej stránke.

viii)    podľa písm. t): Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni Sprostredkovateľa a zároveň je zverejnený na Internetovej stránke.

 1. ix) informácie podľa písm.) f), i), j), m), n), p), q), r) a s) Zákona Sprostredkovateľ neposkytuje, keďže sa nevzťahujú na ňou poskytované služby a prevádzkovanie Internetovej stránky.

3.4 Sprostredkovateľ pred poskytnutím služby informuje príjemcu služby v súlade s § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o nasledovnom:

 1. podľa písm. a), b) a d): Usadeným poskytovateľom služby je spoločnosť s ručením obmedzeným TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T, telefónne číslo: 0904 04 22 08, e-mailová adresa: topreality@topreality-rs.sk, daňové identifikačné číslo: 2022521457
 2. podľa písm. c): Orgán, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, na základe ktorého Sprostredkovateľ poskytuje služby – Okresný úrad Galanta, odbor živnostenského podnikania.
 • podľa písm. f): Informácie o všeobecných podmienkach poskytovania služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach spoločnosti TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., ktoré sú zverejnené na Internetovej stránke.
 1. podľa písm. g): V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomný spor rokovaním ani prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude s konečnou platnosťou rozhodnutý príslušným súdom Slovenskej republiky a podľa platného práva Slovenskej republiky.
 2. podľa písm. i), j): Výška provízie Sprostredkovateľa je individuálne dohodnutá medzi zmluvnými stranami a je uvedená v zmluve o sprostredkovaní.
 3. podľa písm. k): Sprostredkovateľ poskytuje sprostredkovateľské služby v oblasti realitnej činnosti, t.j. pri predaji, prenájme a kúpe nehnuteľností. Svoje služby poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní záujemcom – fyzickým osobám starším ako 18 rokov, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám. Sprostredkovateľ poskytuje svoje služby aj prostredníctvom Internetovej stránky.
 • podľa písm. m): Kontaktné údaje, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike sú: telefónne číslo: 0904 04 22 08, e-mailová adresa: topreality@topreality-rs.sk, sídlo Realitnej kancelárie: Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta.
 • informácie podľa písm. e), h), j) a l) zákona č. 136/2010 Z. z. Sprostredkovateľ neposkytuje, keďže sa nevzťahujú na ňou poskytované služby a prevádzkovanie Internetovej stránky.
 1. Orgánom dozoru nad dodržiavaním zákona č. 136/2010 Z. z. je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava (www.soi.sk).

3.5     Sprostredkovateľ ako povinná osoba pred uzatvorením Zmluvy vykonáva identifikáciu Záujemcu ako klienta, overenie jeho identifikácie, ako aj ďalšie úkony súvisiace so starostlivosťou o Záujemcu ako klienta v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.4     Záujemca ako klient je povinný pred uzatvorením Zmluvy poskytnúť Sprostredkovateľovi ako povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, alebo identifikácie a overenie identifikácie v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Článok IV. - Uzatvorenie Zmluvy

4.1     Potenciálny záujemca, ktorý má záujem o využitie služieb Sprostredkovateľa je oprávnený kontaktovať Sprostredkovateľa, resp. Realitného makléra prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na Internetovej stránke alebo osobne v prevádzkarni Sprostredkovateľa.

4.2     Uzatvoreniu Zmluvy spravidla predchádza vzájomné osobné rokovanie medzi Realitným maklérom a potenciálnym záujemcom, na ktorom potenciálny záujemca informuje Realitného makléra najmä o Nehnuteľnosti, ktorej kúpa alebo nájom má byť predmetom sprostredkovania a Realitný maklér informuje potenciálneho záujemcu najmä o podmienkach výkonu sprostredkovateľskej činnosti vrátane výšky Provízie. Pokiaľ medzi stranami dôjde k dohode, pristúpia k uzatvoreniu Zmluvy.

4.3     Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany na predtlačenom formulári, do ktorého Realitný maklér doplní údaje poskytnuté mu potenciálnym záujemcom, a to: identifikačné údaje, resp. osobné údaje potenciálneho záujemcu, údaje o Nehnuteľnosti vrátane podmienok na uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy, dohodnutú výšku Provízie, a údaj o tom, či sa Zmluva uzatvára ako exkluzívna alebo neexkluzívna podľa vôle potenciálneho záujemcu. Potenciálny záujemca je povinný Realitnému maklérovi uviesť úplne, správne a pravdivé údaje, pričom za úplnosť, správnosť a pravdivosť týchto údajov v celom rozsahu zodpovedá.

4.4     Zmluva sa:

 1. a) v prípade, ak je Záujemcom fyzická osoba a uzatvára sa mimo prevádzkových priestorov Sprostredkovateľa, uzatvára ako zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho – Sprostredkovateľa v zmysle § 2 a nasl. Zákona a podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka;
 2. b) v prípade, ak je Záujemcom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, uzatvára sa podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.5     Uzavretím Zmluvy Záujemca vyhlasuje, že Zmluvu uzatvára so Sprostredkovateľom na vlastnú žiadosť, že si Zmluvu prečítal, pričom uzavretie Zmluvy predstavuje jeho slobodnú a vážnu vôľu, ktorá nebola vynútená pod nátlakom, v tiesni, a nebola prejavená omylom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok. Uzavretím Zmluvy Záujemca zároveň potvrdzuje, že všetky údaje poskytnuté Sprostredkovateľovi v súvislosti s jej uzavretím sú úplné, pravdivé a správne a že nemajú zavadzajúci charakter.

4.6     Záujemca – fyzická osoba uzatvorením Zmluvy v súlade s § 4 ods. 6 Zákona udeľuje Sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb zo strany Sprostredkovateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy v zmysle Zákona a zároveň vyhlasuje, že bol zo strany Sprostredkovateľa poučený, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb zo strany Sprostredkovateľa právo na odstúpenie od Zmluvy.


Článok V. - Sprostredkovateľská činnosť

5.1     Na základe uzatvorenej Zmluvy sa Sprostredkovateľ zaväzuje sprostredkovať pre Záujemcu uzatvorenie Sprostredkúvanej zmluvy s treťou osobou. Uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy môže na základe pokynu Záujemcu predchádzať aj uzatvorenie Budúcej zmluvy s treťou osobou.

5.2     Pri výkone sprostredkovateľskej činnosti je Sprostredkovateľ oprávnený zverejňovať ponuku na kúpu/predaj/prenájom Nehnuteľnosti vrátane jej fotografií, a to prostredníctvom verejno-komunikačných, oznamovacích a iných prostriedkov (obrazom aj slovom), najmä formou zverejnenia ponuky na internetových portáloch, v regionálnej tlači, na mestských billbordoch, na banneroch v nákupných centrách, vrátane zverejnenia ponuky na Internetovej stránke a profile Sprostredkovateľa na sociálnych sieťach, s čím Záujemca vyjadruje podpisom Zmluvy súhlas.

5.3     Pri zverejnení ponuky ohľadom Nehnuteľnosti nie je Sprostredkovateľ oprávnený zverejniť osobné údaje, resp. identifikačné údaje Záujemcu.

5.4     Sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v prospech Záujemcu prostredníctvom Realitného makléra, ktorý je povinný uskutočňovať sprostredkovateľskú činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, je povinný dbať na záujmy Záujemcu, konať v súlade so Zmluvou a rozumnými pokynmi Záujemcu a poskytovať Záujemcovi potrebné a dostupné informácie.

5.5     Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovateľa sa považuje za riadne a včas splnenú, ak dôjde k uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy medzi Záujemcom a treťou osobou.

5.6     Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovateľa zahŕňa okrem činností smerujúcich k vyhľadaniu tretích osôb majúcich záujem o uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy vo forme zverejňovania ponuky ohľadom Nehnuteľnosti v zmysle bodu 5.2 vyššie, aj poradenstvo v oblasti predaja/nájmu nehnuteľností, právny servis spočívajúci vo vypracovaní návrhu zmluvnej dokumentácie, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, plnomocenstiev (ak sú potrebné) a protokolu o odovzdaní a prevzatí Nehnuteľnosti, a zabezpečenie podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

5.7     Na základe dohody Zmluvných strán uvedenej v Zmluve je Zmluva uzatvorená ako exkluzívna alebo neexkluzívna. Pokiaľ je v Zmluve uvedené, že je:

 1. a) exkluzívna, Záujemca sa zaväzuje, že za účelom uzavretia Sprostredkúvanej zmluvy k Nehnuteľnosti po dobu trvania Zmluvy neuzatvorí akúkoľvek sprostredkovateľskú zmluvu s treťou osobou, ani nebude inak využívať služby tretích osôb k vyhľadávaniu príležitostí uzatvoriť zmluvu zhodnú/podobnú so Sprostredkúvanou zmluvou, a ani sám neuzatvorí zmluvu zhodnú/podobnú so Sprostredkúvanou zmluvou. V prípade, ak sa na Záujemcu počas trvania Zmluvy obráti tretia osoba so žiadosťou, resp. s ponukou na uzatvorenie zmluvy zhodnej/podobnej so Sprostredkúvanou zmluvou, je Záujemca povinný túto osobu odkázať na konanie so Sprostredkovateľom;
 2. b) neexkluzívna, je Záujemca oprávnený po dobu trvania Zmluvy za účelom realizácie obchodu ohľadom Nehnuteľnosti uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu s treťou osobou, či využívať služby tretích osôb k vyhľadávaniu príležitostí uzatvoriť zmluvu zhodnú/podobnú so Sprostredkúvanou zmluvou , alebo sám takúto zmluvu uzatvoriť.

5.8     Sprostredkovateľ, resp. Realitný maklér je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Záujemcovi všetky okolnosti a informácie dôležité pre jeho rozhodovanie o uzatvorení Sprostredkúvanej zmluvy.


Článok VI. - Práva a povinnosti Záujemcu

6.1     Záujemca súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ, resp. Realitný maklér vyvíjal činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy, a to predovšetkým vo forme uvedenej v Článku V. v bode 5.2 a 5.6.

6.2     Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi úplné, pravdivé a správne informácie týkajúce sa Nehnuteľnosti a taktiež je povinný bezodkladne oznamovať Sprostredkovateľovi, resp. Realitnému maklérovi všetky skutočnosti a informácie, ktoré majú význam pre plnenie sprostredkovateľskej činnosti alebo pre uzatvorenie Sprostredkúvanej zmluvy.

6.3     Záujemca je povinný uhradiť dohodnutú Províziu Sprostredkovateľovi riadne a včas v zmysle ustanovení Zmluvy a Článku VII. VZP.

6.4     Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi oznámiť prípadné uzatvorenie Sprostredkúvanej zmluvy s treťou osobou, ktorej kontakt mu zabezpečil Sprostredkovateľ, a to i po prípadnom zániku Zmluvy, ak bol kontakt na tretiu osobu od Sprostredkovateľa preukázateľne poskytnutý Záujemcovi pred zánikom Zmluvy.

6.5     Záujemca má právo uplatniť reklamáciu poskytovaných sprostredkovateľských služieb, a to spôsobom uvedeným v Reklamačnom poriadku Sprostredkovateľa, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke. Práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace s uplatnením reklamácie, vrátane zodpovednosti Sprostredkovateľa za vady poskytnutých sprostredkovateľských služieb sú uvedené v Reklamačnom poriadku.


Článok VII. - Provízia a náklady za výkon sprostredkovateľskej činnosti

7.1     Za sprostredkovateľskú činnosť vzniká Sprostredkovateľovi nárok na Províziu vo výške uvedenej v Zmluve, a to dňom uzatvorenia Sprostredkúvanej zmluvy. Splatnosť Provízie je 14 dní odo dňa uzatvorenia Sprostredkúvanej zmluvy.

7.2     Záujemca je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi dohodnutú Províziu na základe faktúry vystavenej mu Sprostredkovateľom do 7 dní odo dňa vzniku nároku na jej zaplatenie v zmysle bodu 7.1 alebo 7.2 vyššie.

7.3     V Provízii sú zahrnuté všetky náklady Sprostredkovateľa súvisiace s jeho sprostredkovateľskou činnosťou podľa Zmluvy.

7.4     Pokiaľ dôjde k zániku Zmluvy pred uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy z dôvodu výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy zo strany Záujemcu, je Záujemca povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie a náhradu nákladov vzniknutých mu v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy do momentu zániku Zmluvy. Konkrétnu výšku náhrady stanoví Sprostredkovateľ podľa platného cenníka služieb Sprostredkovateľa zverejneného na Internetovej stránke a počtu a druhu uskutočnených úkonov do momentu zániku Zmluvy, a bezodkladne ju písomne oznámi Záujemcovi. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, je Záujemca povinný náhradu v oznámenej výške zaplatiť Sprostredkovateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia.


Článok VIII. - Trvanie a zánik zmluvného vzťahu

8.1     Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto Zmluva zaniká aj okamihom jej kumulatívneho splnenia Zmluvnými stranami, t.j. uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a úhradou Provízie Záujemcom Sprostredkovateľovi.

8.2     Zmluvný vzťah založený Zmluvou možno skončiť:

 1. a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 2. b) písomnou výpoveďou,
 3. c) písomným odstúpením od Zmluvy.

8.3     Dohoda Zmluvných strán o ukončení Zmluvy musí byť vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme s uvedením presného dátumu ukončenia Zmluvy. V dohode si Zmluvné strany určia spôsob vysporiadania svojich záväzkov a vzájomných nárokov, ktoré im vyplývali zo Zmluvy. Dohoda musí byť podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

8.4     Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

8.5     Záujemca nie je v súlade s § 7 ods. 6 Zákona po úplnom poskytnutí služieb zo strany Sprostredkovateľa (t.j. po uzatvorení Sprostredkúvanej zmluvy) oprávnený od Zmluvy odstúpiť, keďže v súlade s § 4 ods. 6 Zákona bol zo strany Sprostredkovateľa poučený, že uzatvorenie Zmluvy sa na účely Zmluvy a Zákona považuje za udelenie súhlasu Záujemcu so začatím poskytovania služieb zo strany Sprostredkovateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a že udelením tohto súhlasu Záujemca stráca po úplnom poskytnutí služieb zo strany Sprostredkovateľa právo na odstúpenie od Zmluvy.

8.6     Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá Zmluvná strana podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce jej zo Zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.5 vyššie. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy porušujúcej Zmluvnej strane.


Článok IX. - Spoločné a záverečné ustanovenia

 9.1     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s plnením Zmluvy, bude vyhotovená v písomnej forme, v slovenskom jazyku a musí byť doručená osobne, poštou prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou, kuriérskou alebo doručovateľskou službou, alebo elektronickou poštou – e-mailom.

9.2     Zmluvné sa dohodli, že doručovanie pre účely Zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Doručovanie e-mailom pre účely Zmluvy sa vykonáva a považuje za platné a účinné dňom odoslania správy a zobrazením potvrdenia o doručení v emailovej pošte odosielateľa. Pre tento účel sú Zmluvné strany povinné nastaviť si v systéme prijímania elektronických správ protokol o potvrdení doručenia elektronickej správy.

9.3     Zmluvný vzťah medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonom a týmito VZP.

9.4     Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov v rámci zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. Tým nie je dotknutá možnosť Záujemcu riešiť spor prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov je uvedená v Reklamačnom poriadku zverejnenom na Internetovej stránke. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomný spor rokovaním ani prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, Zmluvné strany sa dohodli, že spor bude s konečnou platnosťou rozhodnutý príslušným súdom Slovenskej republiky a podľa platného práva Slovenskej republiky.

Tieto VZP sú platné a účinné od 25.05.2018.

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti