menu

Reklamačný poriadok spoločnosti TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o. a informácia o alternatívnom riešení sporov

 1. Spoločnosť TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T (ďalej len „Realitná kancelária“ alebo „RK“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje klienta – spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.
 2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni Realitnej kancelárie a zároveň je zverejnený na internetovej stránke Realitnej kancelárie www.topreality-rs.sk.
 4. Reklamáciou sa rozumie akékoľvek podanie klienta (v zmluvných vzťahoch označeného ako záujemca) ako reklamujúceho, v ktorom si uplatňuje zodpovednosť voči Realitnej kancelárii (v zmluvných vzťahoch označenej ako sprostredkovateľ) za vadne poskytnuté služby v dôsledku nedodržania alebo porušenia povinností vyplývajúcich RK zo zmluvného vzťahu s klientom alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „reklamácia“). Podanie klienta sa posudzuje vždy podľa obsahu.
 5. Reklamáciou nie je podanie klienta alebo tretej osoby, ktorým sa domáha informácií nesporového charakteru ohľadne služieb poskytovaných Realitnou kanceláriou.
 6. Reklamujúci má povinnosť uplatniť reklamáciu včas, bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť uskutočnená náprava.
 7. Reklamácia má musí obsahovať nasledovné náležitosti:
  a) meno a priezvisko reklamujúceho,
  b) kontaktné údaje: e-mailovú adresu reklamujúceho,
  c) dostatočne určitý popis reklamovanej skutočnosti a dôkazy, o ktoré sa reklamujúci opiera,
  d) navrhovaný spôsob riešenia reklamácie reklamujúcim,
  e) dátum a podpis reklamujúceho, v prípade, ak reklamujúci podáva reklamáciu písomne alebo osobe na adrese sídla RK.
 8. Reklamáciu je možné podať:
  a) písomne na adresu sídla Realitnej kancelárie – Ul. 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta,
  b) elektronicky na e-mailovú adresu: topreality@topreality-rs.sk.
 9. V prípade, ak reklamácia neobsahuje všetky náležitosti stanovené všeobecnými právnymi predpismi a podľa tohto Reklamačného poriadku alebo neobsahuje skutočnosti, resp. dôkazy, bez ktorých nie je možné vybaviť reklamáciu, vyzve RK písomne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov reklamujúceho na doplnenie podanej reklamácie v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní. Realitná kancelária zároveň reklamujúceho upozorní, že ak nedoplní reklamáciu, nebude možné reklamáciu riadne vybaviť, reklamáciu odloží a reklamačné konanie bude zastavené.
 10. Realitná kancelária odloží reklamáciu a konanie o reklamácie zastaví v prípade, ak reklamácia neobsahuje všetky náležitosti stanovené všeobecnými právnymi predpismi a podľa tohto Reklamačného poriadku alebo neobsahuje skutočnosti, resp. dôkazy, bez ktorých nie je možné vybaviť reklamáciu a reklamujúci ani na základe výzvy Realitnej kancelárie v stanovenej lehote nedoplní reklamáciu alebo je reklamácia podaná osobou, ktorá na jej podanie nie je oprávnená.
 11. Realitná kancelária vyhovie reklamácii, ak sú tu dôvody, pre ktoré je reklamácia reklamujúceho opodstatnená. Realitná kancelária zároveň s kladným vybavením reklamácie uvedie, akú vykonala nápravu, resp. prijala iné opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v reklamácii. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie).
 12. Realitná kancelária zamietne reklamáciu, ak sú tu dôvody, pre ktoré je reklamácia reklamujúceho neopodstatnená. Zamietnutie reklamácie je Realitná kancelária povinná odôvodniť.
 13. RK je povinná pri uplatnení reklamácie vydať reklamujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom elektronických prostriedkov, RK je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť reklamujúcemu ihneď. V prípade ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať v prípadoch, ak reklamujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 14. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 15. Realitná kancelária je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie a následne vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí tejto 30 dňovej lehoty má reklamujúci právo odstúpiť od zmluvy.
 16. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa, keď reklamácia spĺňa všetky náležitosti podľa tohto Reklamačného poriadku.
 17. Realitná kancelária je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 18. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 22.01.2008.


Informácia o alternatívnom riešení sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (e-mailom na topreality@topreality-rs.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým RK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva. Ak Realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou alternatívneho riešenia sporov môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Realitnou kanceláriou a klientom ako spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov, maximálne však do výšky 5,- EUR s DPH. Ak sú na alternatívne riešenie sporov príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti