menu

ZÁSADY SPRACÚVANIA SÚBOROV COOKIE


Tieto informácie sa vzťahujú na údaje, ktoré sú spracúvané prostredníctvom webovej stránky www.topreality-rs.sk (ďalej len webová stránka).

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť TOP REALITY - realitná spoločnosť, s.r.o. so sídlom Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 43 885 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21305/T (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“).

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď dané sídlo navštívite.

Pri každej návšteve webovej stránky sa zobrazí výzva, aby ste prijali alebo odmietli súbory cookie. Účelom je umožniť, aby si webová stránka na určitý čas uchovala informácie o vašich nastaveniach. Vďaka tomu ich pri prehliadaní webovej stránky nemusíte opätovne zadávať.

Aké súbory cookie spracúvame?

Technické cookies

Niektoré súbory cookie musíme používať preto, aby sme zabezpečili fungovanie prevádzky našej webovej stránky. V súvislosti so spracúvaním týchto cookie sa preto nevyžaduje Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Účel spracúvania spracúvanie nevyhnutných súborov cookies, za účelom zabezpečenia fungovania prevádzky webovej stránky
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie riadnej a bezchybnej prevádzky webovej stránky.
Kategória dotknutých osôb návštevníci webovej stránky
Kategória osobných údajov jedinečný identifikátor, ktorý je súčasťou cookie
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky 
Lehota na výmaz osobných údajov údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú pre splnenie požiadaviek, t. j. po dobu trvania spojenia pri prehliadaní webovej stránky. Exspirácia cookies je uvedená sekcií „nastavenia cookies“
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa


Aké ďalšie súbory cookies spracúvame?

Právnym základom spracúvania týchto cookie súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že tieto súbory cookie budeme spracúvať za predpokladu, že nám k takémuto spracúvaniu udelíte váš slobodný súhlas. Súhlas so spracúvaním môžete udeliť „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vášho preferovaného nastavenia. Súhlas môžete odvolať opätovným „kliknutím“ v paneli so súbormi cookie v závislosti od vašej preferencie týkajúcej sa zastavenia spracúvania vybraných cookie súborov. Táto informačná povinnosť priamo nadväzuje na informácie uvedené v cookie lište nachádzajúcej sa v päte webovej stránky. Uvedená cookie lišta obsahuje doplňujúce informácie pre zabezpečenie transparentného plnenia informačnej povinnosti.

V uvedenom prípade môžu byť príjemcami osobných údajov:

- Správca webovej stránky


Ako môžete spravovať súbory cookie?

Súbory cookie nastavené a používané na našej webovej stránke môžete spravovať výberom vami preferovaného nastavenia v paneli na udelenie súhlasu so súbormi cookie. Ak budete chcieť neskôr upraviť svoje nastavenia súborov cookie vrátane zrušenia súhlasu s nimi, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na odkaz Spravovať súbory cookie, ktorý nájdete v päte webovej stránky, prípadne prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookie nastavené na základe predchádzajúcich výberov ostanú uložené v prehliadači, po zrušení súhlasu sa však nebudú používať. Tieto súbory cookie si môžete zobraziť alebo vymazať manuálne v nastaveniach prehliadača.

Odstránenie súborov cookie zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa vo vašom zariadení nachádzajú. V takomto prípade však môžete prísť o niektoré uložené informácie.

Blokovanie súborov cookie

Väčšinu moderných prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ukladaniu všetkých súborov cookie do vášho zariadenia, v takom prípade však niektoré preferencie možno budete musieť upravovať manuálne pri každej návšteve webovej stránky. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.%20Platform%3DDesktop&hl=sk
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera https://help.opera.com/cs/latest/
Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/safari


Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby?

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame (bližšie čl. 15 Nariadenia GDPR).
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (bližšie čl. 16 Nariadenia GDPR).
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (bližšie čl. 17 Nariadenia GDPR).
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali (bližšie čl. 7 Nariadenia GDPR).
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje (bližšie čl. 18 Nariadenia GDPR).
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu (bližšie čl. 20 Nariadenia GDPR).
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (bližšie čl. 21 Nariadenia GDPR).
  • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (bližšie čl. 22 Nariadenia GDPR).
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta alebo na e-mail: gdpr@topreality-rs.sk

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti