menu

Koncepcia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Spoločnosť TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o. v rámci svojej činnosti prísne dbá na dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prevencie a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, (ďalej len „Zákon“).

Povinnosti vyplývajúce povinným osobám, ktoré sú špecifikované v § 5 Zákona sú:

 • písomne vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;
 • posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý;
 • neobvyklú obchodnú operáciu hlásiť spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP);
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona;
 • zabezpečiť, aby k programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona;
 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom;
 • vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly;
 • poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností za obdobie predchádzajúcich piatich rokov

Spoločnosť má vytvorený Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Tento Program je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo Zákona, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie a má zákonom definovaný obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie, spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

Všetky obchodné operácie realizované našimi klientmi sú monitorované a posudzované či už na dennej, mesačnej alebo ročnej báze z hľadiska ich neobvyklosti. Všetky obchodné operácie vyhodnotené ako neobvyklé sú v zmysle zákona hlásené Finančnej spravodajskej jednotke.

Dohodnite si osobné stretnutie

alebo obhliadku Vašej nehnuteľnosti